Warning: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/rentsbg/core/class.resolver.php on line 85
Rents.bg
Търсене
BG | EN

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Този уебсайт представлява on-line резервационна система за директна резервация на обслужвани апартаменти, които се отдават под наем. Посочените наемни цени за апартаментите са в Евро и се отнасят за конкретния апартамент, съответно за нощувка, за седмица и за месец.

Наемната цена за отделни нощувки или за срок до 1 месец /краткосрочен наем/ включва изразходаваните консумативи /електричество, вода, както и, ако са налични, парно отопление, интернет, кабелна телевизия, охранителна система и т.н./. При наем за срок по-дълъг от 1 месец важат различни от посочените по-горе условия, за които клиентите могат да се информират допълнително. Така описаните положения са подробно регламентирани в договора за наем, който клиентът сключва при настаняване.

Наемната цена включва почистване със смяна на спално бельо и хавлии на всеки 3 дни от престоя. Всяко допълнително почистване се заплаща; информация за такса ‘допълнително почистване’ за всеки имот ще бъде предоставяна при запитване.

Наетият апартамент се освобождава /check-out/ до 12:00 часа на деня, следващ последната нощувка. Настаняването се извършва след 14:00 часа; в отделни случаи, по осмотрение на Rents.bg, настаняването може да се извърши и по-рано.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Понеделник - Петък от 09:00 – 18:00 часа.
Събота от 10:00 – 14:00 часа.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

При желание, клиентът може да бъде посрещнат при пристигането си на летището, автогарата или жп гарата. Посрещането трябва да бъде предварително потвърдено.  

Rents.bg предлага още следните допълнителни услуги: превоз и настаняване в апартамент, намиращ се извън рамките на града; допълнително почистване по искане на клиента; химическо чистене и гладене на дрехи.

Информация за стойността на услугите, както и относно компенсацията за всяко ангажиране на персонал на Rents.bg в извънработно време /преди 09:00 часа и след 18:00 часа/, можете да получите при запитване.

 

ОТПРАВЯНЕ НА ЗАПИТВАНЕ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

Запитването за резервация се прави чрез електронната форма на уебсайта. Запитване може да бъде направено за конкретен апартамент или по друг конкретно зададен критерий /местоположение, начална/крайна дата на престой, продължителност на престой, брой пребиваващи и др./.

 

РЕЗЕРВАЦИЯ

Резервации се приемат единствено от навършили пълнолетие лица.
Пълна информация за приемане и потвърждаване на резервации се изпраща допълнително по e-mail.

 

ГАРАНЦИОНЕН ДЕПОЗИТ

При настаняване, допълнително се заплаща гаранционен депозит /damage deposit/, който служи за покриване на нанесени по време на престоя щети. Депозитът се възстановява в цялост, в случай че такива не бъдат установени при напускане. В случай на установяване на щети, същите се отстраняват за сметка на клиента от сумата на гаранционния депозит.

Относно размера на депозита за различните апартаменти ще бъдете информирани при запитване.

 

НАСТАНЯВАНЕ

Наш представител ще очаква клиента в офиса на Rents.bg. В случай, че клиентът ще закъснее повече от ½ час от предварително уговореното време, той е длъжен да се обади и да предупреди за това. Настаняването се извършва след 14:00 часа; в отделни случаи, по осмотрение на Rents.bg, настаняването може да се извърши и по-рано. Ако клиентът не се появи в уговорения за настаняване ден, без да е уведомил предварително, резервацията му се счита за автоматично отменена, а резервационният депозит остава в полза на Rents.bg.

При настаняване клиентът подписва договор за наем и приемо-предавателен протокол с опис на състоянието на имуществото и оборудването в апартамента.

Клиентът получава един брой ключове за апартамента.

Моля информирайте се допълнително за условията, при които можете да бъдете посрещнати от наш представител при Вашето пристигане, превозени до избрания от Вас апартамент и настанени.

 

НАПУСКАНЕ НА АПАРТАМЕНТА

Клиентите са длъжни да организират напускането си предварително, като освободят апартамента най-късно до 12:00 часа на деня, следващ последната нощувка. В случай на забава, таксата, която ще бъде удържана от гаранционния депозит, е в размер на 50% от наемната цена за нощувка. Ако клиентът все още не е напуснал апартамента до 16:00 часа на деня, следващ последната нощувка, се дължи двойният размер на наема за една нощувка.

В случаите на установени щети, размерът им се приспада от сумата на гаранционния депозит, или, ако това е необходимо, депозитът се запазва в цялост в полза на Rents.bg.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Всички апартаменти на сайта на Rents.bg са предназначени за туристически, ваканционни или бизнес посещения и не могат да бъдат използвани от клиента с търговска цел. Апартаментите не могат да бъдат преотдавани под наем, нито преустройвани. Не се допуска настаняването на животни или птици в апартаментите без предварително разрешение от Rents.bg. Не се допускат шумни прояви и смущаване спокойствието на останалите живущи в сградата. Абсолютно се забранява внасянето, съхраняването или употребата на леснозапалими, взривоопасни или радиоктивни вещества в апартаментите или сградите. Клиентът е длъжен да полага за апартамента и имуществото в него грижата на добрия стопанин. За всяка настъпила повреда в апартамента, обзавеждането или оборудването в него, клиентът е длъжен да уведоми Rents.bg незабавно. Клиентът е длъжен да върне владението на апартамента и имуществото в него в състоянието, в което ги е наел. Загубата или подмяната на ключове, електронни карти или дистанционни управления за достъп са за сметка на клиента. Клиентът ще заплаща за всяко необосновано повикване на представител на Rents.bg, като сумите за това ще бъдат приспадани от гаранционния депозит. Ако бъде установено, че в имота са се настанили повече от уговорения брой лица, Rents.bg има право да прекрати преждевременно договора за наем и да отстрани незабавно клиента от имота, като задържи всички платени от него суми.
Клиентът е длъжен да се съобразява с правилата за вътрешен ред, установени в сградата, в която се намира апартаментът. В случай на неспазване на правилата, установени от Rents.bg или на правилата за вътрешен ред, установени за съответната сграда, Rents.bg може да прекрати преждевременно договора за наем и да отстрани незабавно клиента от имота, като задържи всички платени от него суми.
В случай, че клиентът възнамерява да удължи престоя си, той следва да уведоми за това Rents.bg не по-малко от 24 часа преди края на наемния период. Rents.bg си запазва правото да откаже удължаване на престоя, ако има потвърдена друга резервация за същия апартамент. В този случай на клиента ще бъде предложено да бъде настанен в друг апаратмент.

При настаняване всеки клиент подписва договор за наем, в който подробно са описани неговите права и задължения.

 

ОТМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Вече потвърдена резервация може да бъде отменена от клиент с изпращане на факс или e-mail до Rents.bg. Отмяната е в сила, само ако бъде потвърдена от Rents.bg. Отмяна на резервация, направена повече от 30 дни преди датата на настаняване, води до удържане на 50 % от резервационния депозит. Отмяна на резервация, направена по-малко от 30 дни преди датата на настаняване, води до удържане на пълния размер на резервационния депозит.

Rents.bg има право да отмени резервация само в извънредни случаи. На клиента ще бъде предложено да бъде настанен в друг имот с подобни характеристики, а ако той откаже това, всички платени до момента от него суми ще му бъдат възстановени.

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Rents.bg не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, нито за евентуални щети, кражба, загуба, повреда, настъпили за клиента или за неговото имущество, или принадлежности, по време на престоя му. Всеки клиент носи пълна отговорност за опазване на своите вещи.

Rents.bg не може да бъде държан отговорен за последиците от обстоятелства или събития, стоящи извън неговия контрол – случайни събития, непреодолима сила, действие или бездействие на трти лица, в това число и собственици на апартаменти и др.

Макар екипът на Rents.bg да полага грижи информацията на този сайт да е актуална и коректна, Rents.bg не дава гаранция за пълнотата и достоверността на публикуваната информация, както и не се ангажира със срокове за актуализирането й, нито Rents.bg носи отговорност за неосъществяването на някои от гореспоменатите.

 

ЗНАНИЕ И СЪГЛАСИЕ

С правенето на резервация се счита, че клиенът е прочел, приема и се съгласява с всички правила и условия, посочени по-горе. Веднъж приел правилата и условията, всеки клиент е длъжен да се съобразява с тях и да ги спазва.

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Rents.bg е оправомощен да събира и използва лична информация от посетителите на сайта, единствено, когато съответният посетител желае да направи резервация. Подобна лична информацията се акумулира при попълване на резервационната бланка на сайта и включва информация за попълване на отбелязаните там полета. Събраните лични данни при попълване на резервационната бланка са необходими и се използват единствено с оглед осъществяване на предоставяните с този сайт услуги, от които съответният посетител желае да се възползва.
Rents.bg си запазва правото да предоставя събраните лични данни в определени случаи, когато например тази информация е изискана от оправомощени да я събират лица, държавни органи или длъжностни лица, или свързани лица, с които Rents.bg осъществява дейността си или с които си сътрудничи.
С приемането на настоящите правила и условия, се счита, че клиентът изразява съгласие събраните за него лични данни да бъдат обработвани за целите на осъществяване на услугите, предоставяни чрез този уеб сайт.
Клиентът има право да преглежда събраните за него посредством сайта на Rents.bg лични данни. За целта е необходимо да изпрати e-mail info@rents.bg. Клиентът има право да поиска личната му информция да бъде променена или заличена.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Относно неуредените с настоящите правила и условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

ВСИЧКИ ПРАВА СА ЗАПАЗЕНИ

Този уебсайт е създаден и с него оперира неговият собственик Progressive Investments Ltd. Цялата информация, публикувана тук, включително, но не само, под формата на текстове, снимков материал, графични изображения, са собственост на притежателя на сайта и/или лицата, с които последният си сътрудничи при и по повод осъществяване на услугите, предоставяни чрез този уеб сайт. Освен ако не е налице изрично писмено съгласие на собственика на Rents.bg за подобно използване, всяко копиране, промяна, възпроизвеждане и т.н. на определена част или на цялото съдържание на уебсайта, е абсолютно забранено и се преследва по предвидения от закона ред.

Град:
Вид:
Локация:
Макс. цена:
Мин. цена:
Посетители:
Изберете екстри (rollover за инфо):
климатик животни миялна машина dvd фитнес гараж интернет джакузи перална машина минибар офис басейн двор сейф сателит сауна панорама охрана wireless 
Времето днес